Film #016 (2011-01 ~ 2011-02-15)

열여섯번째 필름 촬영...
일반 스냅샷보다는 궤적 사진에 치중해 촬영을 했는데 문제가 바디에 있을지도 모른다는 생각이
제대로 들기 시작했다.  '-'   아무래도 점검을 받아봐야 겠다.

NORITSU KOKI | QSS-31
NORITSU KOKI | QSS-31
NORITSU KOKI | QSS-31
NORITSU KOKI | QSS-31
NORITSU KOKI | QSS-31
NORITSU KOKI | QSS-31
NORITSU KOKI | QSS-31
NORITSU KOKI | QSS-31
NORITSU KOKI | QSS-31
NORITSU KOKI | QSS-31
NORITSU KOKI | QSS-31
NORITSU KOKI | QSS-31
NORITSU KOKI | QSS-31
NORITSU KOKI | QSS-31
NORITSU KOKI | QSS-31
NORITSU KOKI | QSS-31
NORITSU KOKI | QSS-31
NORITSU KOKI | QSS-31
NORITSU KOKI | QSS-31
NORITSU KOKI | QSS-31
NORITSU KOKI | QSS-31
NORITSU KOKI | QSS-31
NORITSU KOKI | QSS-31
NORITSU KOKI | QSS-31
NORITSU KOKI | QSS-31
NORITSU KOKI | QSS-31
NORITSU KOKI | QSS-31
NORITSU KOKI | QSS-31'사진 담기 > Film 이야기' 카테고리의 다른 글

Film #018 (2011.04.08 - 07.28)  (4) 2011.09.03
Film #017 (2011.02.15 - 04. 02)  (0) 2011.04.23
Film #016 (2011-01 ~ 2011-02-15)  (2) 2011.02.20
Film #015 (2010-12 ~ 2011-01)  (0) 2011.01.04
Film #014 (08월 - 12월)  (0) 2010.12.31
Film #013 (06월 - 08월)  (0) 2010.12.31
Trackback : 0 Comment 2
prev 1 ··· 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ··· 801 next본 블로그에 게시된 모든 사진은 저작권법에 의해 보호되며 저작권자와의 상의없이 이용하거나 타 사이트에 게재하는 것을 금지합니다.

Copyright 2007 by Kani. All rights reserved. Contact :
kani@kani.co.kr